Algemene Voorwaarden

4MamaMagazine

Inhoud
Onder de Inhoud van 4MamaMagazine.nl (hierna: ‘de Website’) wordt onder meer verstaan: teksten (waaronder iedere vorm van User Generated Content), scripts, artikelen, tweets, facebookposts, het gehele online magazine, blogs, lay-outs, banners, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten, games, software, (hyper)links, (sub)domeinnamen, downloads, applications (app’s) en overige items. Bezoek, raadpleging en gebruik van de Website impliceert de acceptatie van de onderhavige algemene voorwaarden.

Gebruik
Voor het op welke wijze dan ook, maar anders dan voor eigen niet-(semi)commercieel gebruik kopiëren, opslaan, opnemen, heruitgeven, verspreiden en/of zich toe-eigenen, doorzenden, verhandelen, verveelvoudigen en/of openbaar maken van de Inhoud van de Website, dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van 4MamaMagazine.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan op welke manier dan ook wijzigingen aan te brengen op de Inhoud van de Website. De door 4MamaMagazine middels de Website verzamelde gebruikersgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorverkocht aan derden. 4MamaMagazine behoudt zich het recht voor gebruikers zonder opgaaf van redenen de toegang tot en/of het gebruik van de Website of bepaalde onderdelen daarvan en/of andere diensten te ontzeggen, onverminderd het recht van 4MamaMagazine om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te vorderen.

4MamaMagazine heeft het recht de Inhoud van de Website (technisch) dusdanig aan te passen of te convergeren dat zij toegankelijk wordt vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden. Dit geldt nadrukkelijk ook voor Inhoud die door gebruikers van de Website geplaatst is.

Intellectueel eigendom
De Inhoud van de Website is onder meer auteurs-, databank-, merk- en modellenrechtelijk beschermd. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van (een gedeelte, dan wel gedeelten van) de Inhoud van de Website, in welke vorm en op welke manier dan ook is nadrukkelijk verboden, tenzij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van 4MamaMagazine is verkregen.

Door het plaatsen van Inhoud op de Website geeft de gebruiker 4MamaMagazine toestemming deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, op welke wijze dan ook. Gebruikers garanderen door generlei verplichting verhinderd te zijn deze toestemming te verlenen en doen voor zover mogelijk afstand van hun persoonlijkheidsrechten met betrekking tot dergelijke Inhoud.

Rechten van derden
4MamaMagazine heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om de eventuele rechten van derden ten aanzien van het op de Website gebruikte materiaal te achterhalen. Indien derden desalniettemin menen rechten op de Inhoud van de Website te kunnen doen gelden, kunnen zij zich alsnog tot 4MamaMagazine wenden.

Websites/webpagina’s van derden
De Website bevat (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina’s van derden. Voor zover deze opgenomen zijn door 4MamaMagazine is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en gebruiksgemak, zij zijn te goeder trouw geselecteerd. 4MamaMagazine of werknemers hebben geen zeggenschap, invloed of controle over de inhoud, het beleid, prijzen en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina’s en kunnen in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met jouw persoonsgegevens en privacy. 4MamaMagazine verwijst je hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

Aansprakelijkheid en schade
4MamaMagazine besteedt de uiterste, constante zorg aan de Inhoud van de Website, waaronder het zo toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 4MamaMagazine kan echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en aanvaardt als zodanig geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van informatie of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om de Website te raadplegen, op welke manier dan ook. Aan de inhoud van de Website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

De Inhoud van de Website en de daarop aangeboden informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich op dat moment feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

4MamaMagazine sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de Inhoud van de Website of met de tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen, nadrukkelijk uit. Daarnaast is 4MamaMagazine niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor storingen en andere gebreken in de netwerken van derden waarmee toegang tot de Website wordt verkregen.

Alhoewel 4MamaMagazine.nl al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. Er wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat je informatie van deze Website ophaalt.

Gebruikers van de Website die mededelingen, meningen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto’s, afbeeldingen of andere uitingen op de Website achterlaten, onthouden zich van handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met het beleid van 4MamaMagazine zoals op de Website is verwoord, verstrekken geen onjuiste of misleidende informatie en handelen niet in strijd met enige rechten van derden. Gebruikers zullen voorts geen spam, kettingbrieven, piramidespelen, virussen of andere programma’s verspreiden die 4MamaMagazine of de belangen of het eigendom van gebruikers van de Website kunnen schaden. Gebruikers zullen de goede werking van de Website niet verstoren, inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden, dan wel informatie verzamelen over derden.

Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor de eventuele schade die uit dergelijk handelen voortvloeit. Gebruikers garanderen dat hun bijdragen geen strafbare feiten opleveren, niet onrechtmatig zijn jegens derden of inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom. Gebruikers vrijwaren 4MamaMagazine of werknemers ten aanzien van eventuele claims van derden dienaangaande. Voor meer informatie omtrent het gebruik van de Website verwijst 4MamaMagazine je naar de eveneens op de Website gepubliceerde Gebruiksvoorwaarden.

De mededelingen en meningen in de artikelen op en/of de openbare gedeelten van de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, het online magazine, tweets, facebookposts, blogs, reacties, foto’s, afbeeldingen of andere uitingen komen voor rekening van de betreffende auteur(s) en de inhoud daarvan wordt niet noodzakelijkerwijs gedeeld door de redactie, de webmaster, de internet provider dan wel 4MamaMagazine.

4MamaMagazine garandeert en/of ondersteunt de (kwaliteit van de) op de Website, al dan niet in advertenties genoemde producten, diensten of aanbiedingen niet. Ook staat 4MamaMagazine niet garant voor enige door een aanbieder van dergelijke producten en/of diensten gedane mededelingen en/of toezeggingen. 4MamaMagazine adviseert de bezoeker hieromtrent bij de betreffende aanbieder nadere inlichtingen in te winnen.

Misbruik
Indien wordt gehandeld in strijd met de hierboven gestelde bepalingen, behoudt 4MamaMagazine zich het recht voor zonder nadere aankondiging maatregelen te treffen, waaronder over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen of het doen van aangifte.

Algemene bepalingen
4MamaMagazine behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen en adviseert je dan ook deze regelmatig te raadplegen. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ten aanzien van de Website mochten ontstaan worden uitsluitend onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Alle rechten worden voorbehouden.

4MamaMagazine

Gebruiksvoorwaarden
Het is bij het gebruik van de Website niet toegestaan je als iemand anders voor te doen. Je mag geen beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto’s, video’s, audio of ander materiaal op de Website plaatsen of via de Website verzenden dat valt aan te merken als junkmail, spam, advertenties en/of commerciële aanbiedingen. Je mag eenzelfde bericht niet meerdere malen op de Website doen publiceren.

Je stemt ermee in op de Website geen obscene, onzedelijke of beledigende taal te hanteren of enigerlei beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto’s, video’s, audio of ander materiaal van smadelijke, beledigende, intimiderende, bedreigende, racistische, haatdragende of gewelddadige aard op de Website te plaatsen of via de Website te verzenden. Je stemt ermee in je bij het gebruik van de Website te onthouden van (etnische) beledigingen, religieuze intolerantie, seksisme, homofobie en persoonsgerichte aanvallen.

Je stemt er tevens mee in om geen seksueel expliciet taalgebruik aan te wenden of beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio of ander materiaal van seksueel expliciete aard op de Website te plaatsen of via de Website te verzenden. Je mag op de Website niet ‘cyberen’ (deelnemen aan virtuele seksuele activiteiten) of iemand anders daartoe aanzetten of uitnodigen.

Je mag geen beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio of ander materiaal aan of via de Website verschaffen of verzenden dat gecodeerd is, iemands privacy schendt, of dat gedrag illustreert, onderschrijft of aanmoedigt dat een strafrechtelijk overtreding inhoudt en/of tot civielrechtelijke aansprakelijkheid in alle internationale en nationale rechtsgebieden aanleiding geeft (zoals drugsgebruik, alcoholgebruik door minderjarigen, etc.).

Je stemt ermee in deze website alleen te gebruiken voor wettige en legale doeleinden en je erkent dat je bij schending van deze voorwaarde strafrechtelijk en/of civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Je dient er voorts zorg voor te dragen dat beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio of ander materiaal dat je aan of via deze website verschaft of verstuurt het auteurs-, merken- en handelsrecht of enig ander persoons- of eigendomsrecht van derde partijen niet schendt of zonder toestemming van de eigenaar(s) van dergelijke rechten op de Website wordt geplaatst of via de Website wordt verzonden.

De Website content wordt beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden en is eigendom van 4MamaMagazine. Het kopiëren, reproduceren, publiceren, tentoonstellen, opnieuw arrangeren of distribueren, aanpassen, reviseren, veranderen, gedeeltelijk uitnemen (‘cropping’), in afmetingen aanpassen (‘re-sizing’), terugbrengen (‘reverse engineering’), verplaatsen, verwijderen, uitwissen of anderszins ingrijpen in de website content, hetzij direct of indirect en met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijdering of verandering van advertenties, is strikt verboden.

Je mag op generlei wijze op commerciële of anderszins ongeoorloofde wijze gebruikmaken van materiaal van de Website door middel van publicatie, doorverzending, distributie, opvoering, opslaan (‘caching’) of andere manieren, tenzij jou dit is toegestaan op basis van de Auteurswet of andere wetgeving of door de expliciete en schriftelijke toestemming van 4MamaMagazine.

Je erkent dat je de Website en de daarmee geassocieerde en daarvoor gebruikte software, hardware en/of servers op generlei wijze zult verstoren, overspoelen, aanvallen of veranderen, of zal onderwerpen aan ‘reverse engineering’ of andere ingrepen. Je stemt ermee in anderen in hun gebruik van de Website niet te hinderen of hun gebruik te verhinderen of daarin in te grijpen. Pogingen om toegang tot de servers van 4MamaMagazine of haar internetprovider te krijgen anders dan via http-verzoeken door middel van een webbrowser – met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van beheerderswachtwoorden of het zich voordoen als beheerder tijdens het gebruik van de Website of anderszins – zijn strikt verboden.

Alle informatie en al het materiaal dat online wordt gezet, inclusief adviezen en standpunten, weerspiegelen uitsluitend de opvattingen en zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van degenen die deze uitingen hebben geplaatst en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs opvattingen van 4MamaMagazine of van dienstverleners die bij de Website betrokken zijn. Je stemt ermee in dat 4MamaMagazine of haar dienstverleners noch verantwoordelijk noch wettelijk aansprakelijk zijn met betrekking tot enige informatie of enig materiaal dat door anderen is geplaatst, inclusief opruiende, beledigende of onwettig materiaal en zelfs materiaal dat deze voorwaarden schendt.

Gebruik van door jou geplaatst materiaal
Tenzij op expliciete wijze elders anders aangegeven, stem je ermee in dat je 4MamaMagazine door het plaatsen van berichten, het uploaden van tekst, grafisch materiaal, foto’s, afbeeldingen of video- of audiobestanden, het invoeren van gegevens op de Website, of het doen van enige andere vorm van communicatie aan of via de Website, aan ons de rechtenvrije, aanhoudende, niet-exclusieve, onbeperkte en wereldwijde toestemming verleent tot het gebruik en de reproductie, verandering, aanpassing, vertaling, verbetering, doorverzending, distributie, publiekelijke opvoering of uitstalling of in het licentie overdragen van deze communicatie(s), (inclusief jouw identiteit en informatie betreffende jezelf) in welk medium dan ook (in zowel momenteel bestaande als hierna ontwikkelde) en met welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden, of ook anderen daartoe het recht geeft. Bedenk je daarnaast goed dat de informatie die je op de publiekelijk toegankelijke delen van de Website prijsgeeft, voor alle gebruikers van deze website beschikbaar zijn; overweeg dus goed welke persoonlijke informatie en welk ander materiaal je wilt plaatsen.

Klachten betreffende auteursrecht/copyright
4MamaMagazine respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en vraagt van haar gebruikers dat eveneens te doen. In bepaalde omstandigheden kan 4MamaMagazine naar eigen inzicht een gebruiker de toegang tot de website tijdelijk of definitief ontzeggen of andere maatregelen nemen tegen gebruikers die inbreuk maken op de rechten van derden. Als je meent dat je werk is gekopieerd en op de Website toegankelijk is op een wijze die inbreuk op jouw (auteurs)rechten maakt, of dat de Website links of andersoortige verwijzingen naar andere online locaties bevat die materiaal of activiteiten bevatten die inbreuk maken op jouw (auteurs)rechten, dan kun je 4MamaMagazine daarvan op de hoogte stellen.

Producten die op of via deze website worden verkocht
Noch 4MamaMagazine, noch haar internet provider of met deze provider samenwerkende dienstverleners achten zich op enigerlei wijze aansprakelijk voor koopwaar, producten en/of diensten van enigerlei soort die op of via de Website worden aangeboden, genoemd of verkocht. Transacties van welk van deze producten dan ook zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de derde partij die deze producten verkoopt, distribueert of vervaardigt, zonder enige betrokkenheid van 4MamaMagazine of van de met 4MamaMagazine samenwerkende dienstverleners.

Je stemt ermee in dat 4MamaMagazine en haar samenwerkende dienstverleners niet verantwoordelijk zijn en tegenover jou niet aansprakelijk zijn voor koopwaar, producten en/of diensten die op of via de Website worden aangeboden, genoemd, verkocht of gedistribueerd, inclusief illegale of onwettige voorwerpen of voorwerpen die onderhavige voorwaarden schenden.

Vrijwaring
Je stemt ermee in 4MamaMagazine en haar partners, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en samenwerkende dienstverleners schadeloos te stellen, te behoeden voor en te vrijwaren van welk verlies, welke schade en welke kosten dan ook (inclusief rechtsbijstandkosten) als gevolg van enigerlei vordering en aansprakelijkheid voortkomend uit de door jou opgegeven informatie, uit jouw wederrechtelijk gebruik van materiaal dat via de Website is verkregen of uit enigerlei handeling voortkomend uit jouw gebruik van de Website.

Redactie en inkortingen
4MamaMagazine behoudt zich het recht voor, maar verbindt zich niet, om al het op de Website ter publieke aankondiging of plaatsing aangeleverde materiaal naar eigen inzicht en zonder aankondiging te controleren, redigeren, verplaatsen of verwijderen.

Tijdelijke of definitieve beëindiging van de toegang tot deze website
4MamaMagazine heeft te allen tijde het recht je zonder opgaaf van redenen, en zonder aankondiging de toegang tot de Website of enig deel daarvan tijdelijk of definitief te ontzeggen.

Algemene voorwaarden – Webshop 4MamaMagazine.nl

Art. 1

Toepasselijkheid met betrekking tot leveringen tussen 4MamaMagazine.nl en de consument.

A) Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 4MamaMagazine.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene leveringsvoorwaarden deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: leveringsvoorwaarden) van toepassing.

B) Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze leveringsvoorwaarden volgens de “Wet kopen op afstand” tussen consument* en 4MamaMagazine.nl hebt aanvaard.

*Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

C) Van het in deze leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

D) Alle rechten en aanspraken, zoals in deze leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 4MamaMagazine.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 4MamaMagazine.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Art. 2

Aanbiedingen/overeenkomsten

A) Alle aanbiedingen van 4MamaMagazine.nl zijn vrijblijvend en 4MamaMagazine.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

B) Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 4MamaMagazine.nl. 4MamaMagazine.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 4MamaMagazine.nl dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Art. 3

Betalingen en prijzen

A) Betaling vindt, op grond van de overeenkomst, vooraf plaats.

B) De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, typefouten voorbehouden.

C) Betaling geschied zoals aangegeven tijdens het aankoopproces.

Art. 4

Levering

A) De door 4MamaMagazine.nl opgegeven levertijd is slechts indicatief en loopt vanaf het moment dat de betaling door 4MamaMagazine.nl is ontvangen. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft 4MamaMagazine.nl ernaar om bestellingen die voor 18:00 uur op een werkdag zijn geplaatst binnen 3 dagen te verzenden.

B) Voor uitzonderlijke gevallen geldt de wettelijke uiterste leveringstermijn van 30 dagen na ontvangst van de bestelling, na deze termijn heeft u het recht om de koop kostenloos te ontbinden,de eventueel reeds betaalde bedragen worden volledig teruggestort. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. 4MamaMagazine.nl zal nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

C) Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of aan een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

Art. 5

Herroepingsrecht

A) Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.

B) De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:
– het product heeft ontvangen; of

– als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen

Art. 6

Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

A) Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

B) Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

C) U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Art. 7

Uitoefening van het Herroepingsrecht door u en kosten daarvan

A) Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het ter beschikking gestelde formulier voor herroeping aan ons.

B) U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping.

C) Terugzending van de producten dient, indien redelijkerwijs mogelijk, te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

D) Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.

E) U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij deze kosten zelf dragen en wanneer wij u dit van tevoren schriftelijk kenbaar hebben gemaakt.

Art. 8

Onze verplichtingen bij herroeping

A) Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroeppingsrecht, dan sturen wij u na deze melding direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

B) Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na uw gedane melding alle door u gedane betalingen die nodig waren om het product geleverd te krijgen inclusief eventuele verzendkosten. Na melding van de herroeping heeft u nog eens 14 dagen om het product retour te sturen. Als wij aanbieden om het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden.

C) Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

Art. 9

Uitsluiting Herroepingsrecht

A) Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:

– Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

– Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

– Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Art. 10

Bestellingen/communicatie

A) Voor beschadigingen, misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 4MamaMagazine.nl, dan wel tussen 4MamaMagazine.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 4MamaMagazine.nl, is 4MamaMagazine.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 4MamaMagazine.nl.

Art. 11

Overmacht

A) Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 4MamaMagazine.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 4MamaMagazine.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

B) Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 4MamaMagazine.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art. 12

Diversen

A) Indien u aan 4MamaMagazine.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is 4MamaMagazine.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan 4MamaMagazine.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

B Wanneer door 4MamaMagazine.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze leveringsvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 4MamaMagazine.nl deze leveringsvoorwaarden soepel toepast.

C) Indien één of meer van de bepalingen van deze leveringsvoorwaarden of enige andere overeenkomst met 4MamaMagazine.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 4MamaMagazine.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Art. 13

Klachtenregeling

A) Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.

B) Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Art. 14

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

A) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

B) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam en als de bevoegde gerechtelijke instantie zich niet bevindt in Rotterdam dan aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.